آیا برند بودن دلیل بر پرفروش بودن است؟

درمورد اینکه آیا برند بودن دلیل بر فروش بالای یک کالا خواهد بود هم می توان گفت بلی هم خیر.
شما هرچه بیشتر شناخته شده باشید،بازدید کننده ی بیشتری دارید.

ادامه مطلب